Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne 

 • 1.1. Właścicielem serwisu MIUIservice jest Renata Kaźmierczak, prowadząca działalność gospodarczą jako MIUIservice Renata Kaźmierczak z siedzibą pod adresem ul. Rocha 151a, 42-202 Częstochowa, posiadająca NIP PL5732310151.
 • 1.2. Klienci mają możliwość kontaktowania się z serwisem przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, pod numerem telefonu 504 930 930 lub emailem pod adresem serwis@miuiservice.pl.
 • 1.3. Serwis świadczy swoje usługi stacjonarnie oraz za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.miuiservice.pl oraz panelu www.serwisant.online/panel/MIUIservice.
 • 1.4. Regulamin jest dostępny dla klientów na stronie internetowej serwisu oraz w siedzibie serwisu.
 • 1.5. Klientami serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

2. Przyjmowanie i realizacja zleceń na usługi serwisowe

 • 2.1. Zlecenia napraw przyjmowane są w siedzibie serwisu, poprzez stronę internetową serwisu oraz panel www.
 • 2.2. Do korzystania z panelu www konieczna jest rejestracja i założenie konta przez klienta.
 • 2.3. W panelu www klient podaje niezbędne dane dotyczące naprawy.
 • 2.4. Wszystkie przekazane przez klienta dane są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia usługi naprawy, zgodnie z Polityką Prywatności MIUIservice. 
 • 2.5. Przed przekazaniem telefonu do serwisu, klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej danych w urządzeniu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w urządzeniu podczas naprawy. 
 • 2.6. Po otrzymaniu urządzenia, serwis przeprowadza diagnozę urządzenia oraz szacuje pełen koszt naprawy. 
 • 2.7. Kosztorys naprawy przedstawiany jest klientowi do akceptacji przez panel www, email lub SMS.
 • 2.8. W przypadku akceptacji kosztorysu przez klienta, serwis przystępuje do naprawy. 
 • 2.9. W przypadku odrzucenia kosztorysu i rezygnacji z naprawy, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnostyki w wysokości 49-129PLN (w zależności od zakresu wykonanych prac) 
 • 2.10. Po zakończeniu naprawy i wykonaniu testów, klient otrzymuje zlecenie z kwotą płatności poprzez panel www, email lub SMS. 
 • 2.11. Płatność można wykonać poprzez bramkę TPAY, przelew na konto bankowe serwisu lub w siedzibie serwisu przy odbiorze urząd
 • 2.12. Po zaksięgowaniu wpłaty za naprawę urządzenia przesłanego do serwisu, naprawione urządzenie zostanie niezwłocznie odesłane kurierem DPD lub poprzez Paczkomat InPost. 
 • 2.13. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku znacznego opóźnienia w dokonaniu płatności, serwis zastrzega sobie prawo do wystawienia noty odsetkowej w wysokości 12% rocznie oraz naliczenia kosztów przechowywania urządzenia w kwocie 1,61 PLN za każdy dzień zwłoki. oraz naliczenia kosztów magazynowania urządzenia (1,61 PLN/dzień).

3. Prawa gwarancyjne na wykonane naprawy i podzespoły 

 • 3.1. Serwis udziela gwarancji na czynności serwisowe i wymienione podzespoły na okres 3 lub 6 miesięcy, co jest przedstawiane klientowi przed rozpoczęciem naprawy. 
 • 3.2. Naprawy sprzętu po ingerencji wilgoci, po upadkach i innych silnych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka i większości przypadków nie udzielamy gwarancji na takową naprawę. 
 • 3.3. Każdorazowo naprawiane w naszym serwisie urządzenia otrzymują plomby, których naruszenie jest równoznaczne z utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

4. Postanowienia końcowe i wyłączenia odpowiedzialności 

 • 4.1. W trakcie realizacji naprawy mogą ujawnić się usterki, nie wykryte po przyjęciu urządzenia do serwisu lub w trakcie diagnozy.
 • 4.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwisu. 
 • 4.3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy w przypadku stwierdzenia podczas diagnozy wcześniejszej, niefachowej ingerencji w urządzenie osób trzecich. 
 • 4.4. W wyjątkowych sytuacjach serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia wymaganych podzespołów, o czym klient jest informowany na bieżąco poprzez panel www, email lub SMS. 
 • 4.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski klienta w przypadku wydłużenia czasu naprawy. 
 • 4.6. Podczas odbioru sprzętu w siedzibie serwisu, klient proszony jest o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie wszelkich uwag dotyczących wykonanej naprawy oraz stanu fizycznego urządzenia. 
 • 4.7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone wraz ze sprzętem akcesoria, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy załączone zostały one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki. 
 • 4.8. Serwis zastrzega, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem. 
 • 4.9. W przypadku przekazania przez klienta błędnych danych lub dyspozycji, serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody lub koszty. 
 • 4.10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku niedochowania zasad poufności przez klienta przy posługiwaniu danymi dostępowymi do konta w panelu www.
 • 4.11. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w dostępności panelu www, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich. 
 • 4.12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy w komunikacji klient-serwis spowodowane niekompatybilnością strony internetowej i panelu www z infrastrukturą techniczną klienta. 
 • 4.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 • 4.14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2018 roku, z uwzględnieniem aktualizacji z 23.01.2024 roku.
 • 4.15. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
MIUIservice
specjalistyczny serwis smartfonów Xiaomi

ul. Rocha 151a
42-202 Częstochowa

+48 504 930 930
serwis(@)miuiservice.pl
© 1997-2024 MIUIservice by GSM Friendly

Zgodnie z prawem autorskim, wszystkie teksty zamieszczone na naszej stronie internetowej są chronione prawem i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez naszej zgody.
Wszystkie prawa zastrzeżone.